Get the Shirt
No. 433

Shigeki Kitahara

Gifu, Gifu, Japan

No bike, no life!