Get the Shirt
No. 362

Shigeki Kitahara

Gifu-city, JAPAN

No bike, no life.