Get the Shirt
No. 579

Shigeki Kitahara

Gifu-city, Gifu Prefecture, 日本

No bike, no life.